Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027 – AGRICULTURĂ ȘI ZOOTEHNIE

Planul Național Strategic PAC 2023-2027 - Agricultură și zootehnie

DR-13 - Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal

Intervenția vizează investiții orientate spre creșterea competitivității exploatațiilor agricole specializate în culturile de câmp, prin dotarea cu utilaje performante, îmbunătățind astfel factorii de producție, aspect ce conduce implicit la creșterea productivității exploatațiilor agricole, cu accent pe fermele medii.

 

Principii privind selecția proiectelor
În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele care contribuie la încurajarea și dezvoltarea structurilor asociative, dezvoltarea structurală echilibrată a fermelor în sensul consolidării fermelor medii, promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației, asigurarea echității accesării fondurilor europene.

 

Beneficiari eligibili:

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

 

Condiții de eligibilitate:

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021.

 

Investiții eligibile
Vor fi sprijinite investițiile corporale legate de:

 • extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de câmp, prin achiziția de echipamente și utilaje agricole performante;
 • achiziția de remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă), inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
 • achiziționarea de utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale și de agricultura de precizie;
 • achiziția de echipamante de irigații atât pentru înființarea şi/sau modernizare în cadrul fermei (doar simple achiziții care nu implică lucrări de construcții-montaj).

 

Vor fi sprijinite investițiile necorporale legate de:

 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului etc.

 

Valoare maximă a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

DR-14 - Investiții în fermele de mici dimensiuni

Fermele mici vizate în cadrul acestei intervenții sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 SO și 11.999 SO.

Sprijinul vizeaza optimizarea activității agricole a fermelor de mici dimensiuni, atât din punct de vedere economic cât și al cerințelor legate de mediu, prin construcții noi sau modernizarea acestora, prin accesul la utilități, dotarea cu utilaje şi/sau echipamente performante dar și la adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie și optimizarea lucrărilor agricole.

 

Principiile privind selecția proiectelor
In cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care contribuie la dezvoltarea fermelor de mici dimensiuni din zona montană și proiectele care propun investiții în fermele de creștere a animalelor din rase autohtone. Se va avea în vedere promovarea fermelor de mici dimensiuni care au o vechime maimare de 5 ani și va fi încurajată aderarea acestora la structurile asociative.

 

Beneficiarii eligibili. Fermierii, cu excepția persoanelor fizice.

 

Condiții de eligibilitate:

 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO, respectiv 2.000 și 11.999 SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone;
 • Solicitantul prezintă un plan de afaceri în care prezintă situația exploatației și obiectivele pe 3 ani;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investițiile în procesarea de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, vor reprezenta o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021

 

Investiții eligibile legate de:

 • construirea, modernizarea sau amenajarea construcțiilor cu destinație agricolă sau necesare in fermă;
 • amenajarea facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd;
 • investițiile în unitățile de condiționare și/sau depozitare și/sau procesare;
 • achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi;
 • asigurarea accesului la utilități în cadrul exploatației agricole;
 • adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie;
 • înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • echipamente și instalații noi pentru energie din surse regenerabile (ca o componentă secundară a proiectului), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul sa fie
  prosumator;
 • obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare, procesare de la nivelul de fermei.

 

Vor fi sprijinite investițiile necorporale legate de:

 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului etc;

Sprijinul public nerambursabil maxim este de 50 000 Euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum:
· 85% din costurile eligibile

DR-16 - Investiții în sectorul legume și/sau cartofi

Această intervenție vizează investițiile corporale și necorporale necesare obținerii producției primare de legume și/sau cartofi.
Totodată, în cadrul acestei intervenții se au în vedere investiții pentru condiționarea și/sau depozitarea, procesarea produselor agricole obținute la nivelul fermei, inclusiv comercializarea acestora în vederea creșterea valorii adăugate.

 

Beneficiari eligibili

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

 

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare, minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art.74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021

 

Investiții eligibile
În cadrul acestei intervenții sunt vizate investiții corporale, legate de:

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea exploatațiilor de legume/cartofi, inclusiv prin investiții în spații protejate și dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă) specifice legumiculturii și cartofilor;
 • Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
 • Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;
 • Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, ca ocomponentă secundară a proiectului.

 

Investiții în active necorporale pentru:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute etc.

 

Valoarea sprijinului public – maximum 2.000.000 euro/proiect cu excepția acelor proiecte care propun simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300.000 euro/proiect, respectiv de maximum 500.000 euro/proiect în cazul utilajelor pentru cartofi achiziționate de formele asociative.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși: – 65% din costurile eligibile.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro