Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027 – TÂNĂRUL FERMIER

Planul Național Strategic PAC 2023-2027 - Tânărul fermier

SESIUNE DEPUNERE PROIECTE ÎNCHISĂ

Până la 70.000 Euro sprijin 100% nerambursabil pentru instalarea tinerilor fermieri. (DR-30)
Până la 200.000 euro/proiect sprijin nerambursabil pentru investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați. (DR-12)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil:

 • 80% din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii fermieri;
 • 65% din costurile eligibile în cazul celorlalte categorii de beneficiari.

DR-30 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

În cadrul intervenției vor fi încurajați tinerii care dețin un nivel de pregătire profesională și competențe adecvate care să asigure gestionarea eficientă a exploatației prin elaborarea și implementarea unor proiecte durabile în zonele rurale. Tinerii care dețin formare și competențe adecvate vor asigura adaptarea la o agricultură rezilientă și inovativă prin promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale și desfășurarea unei activități
agricole competitive.

 

Principiile privind selecția proiectelor
În cadrul intervenției vor fi prioritizate planurile de afaceri ale tinerilor cu un nivel de calificare superior, care au în vedere realizarea comasării prin preluarea de exploatații, deținerea în proprietate a exploatației, promovarea unor tehnologii și tehnici de producție moderne cu impact redus asupra mediului, eficientizarea utilizării și gestionarea adecvată a resurselor, instalarea fermierilor în zona montană.

 

Beneficiarii eligibili sunt tinerii fermieri.
Tânărul fermier este definit în conformitate cu definiția prezentată în capitolul definiții.
Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul se încadrează în definiția tânărului fermier;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
 • Solicitantul propune prin Planul de afaceri să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană și maximum 100.000 SO;
 • Solicitantul prezintă un plan de afaceri viabil care va cuprinde:
  • situația inițială a exploatației;
  • obiectivele și acțiunile ce urmează a fi dezvoltate de solicitant;
  • investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil;
  • calendarul de implementare al planului de afaceri.
 • Durata maximă de implementare este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă.
 • Solicitantul se instalează pentru prima data ca tânăr fermieri și nu a mai beneficiat de sprijin prin PNDR 2014-2020 sau PNS, indiferent de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului.

 

Cheltuieli eligibile
Toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziționare de teren în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului, cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare.

 

Sprijinul public nerambursabil maxim este de 70.000 Euro.
Rata sprijinului este de 100%.

 

Plata se efectuează în două tranșe si se acorda:
• 75% la semnarea contractului de finanțare și
• 25% după implementarea Planului de afaceri.

DR-12 - Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați

Această intervenție se adresează tinerilor fermieri instalați prin PNDR 2014-2020 inclusiv tranziție și a celor recent instalați (în ultimii 5 ani față de momentul depunerii cererii de finanțare), în vederea consolidării fermelor acestora, a unui management eficient, în vederea creșterii viabilității fermelor. În cadrul intervenției vor fi sprijinite investiții în vederea obținerii producției agricole primare, învestiții în condiționare și/sau depozitare, procesarea produselor agricole la nivelul fermei în scopul creșterii valorii adăugate a propriilor produse agricole primare.

 

Principii privind selecția proiectelor
În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care contribuie la încurajarea și dezvoltarea exploatațiilor gestionate de tinerii fermieri cu un nivel de calificare adecvat și apartenența acestora la structurile asociative, promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului, eficientizarea utilizării resurselor naturale precum și acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației, la incurajarea deținerii în proprietate a exploatație.

 

Beneficiari eligibili:
Tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 din PNDR 2014-2020, inclusiv tranziție sau fermierii care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru această intervenție, având vârsta de până la 45 ani la momentul depunerii cererii de finanțare și sunt șefi ai exploatației.

 

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico- economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Solicitantul trebuie să dețină calitatea de șef al exploatației (să exercite controlul asupra exploatației) și să demonstreze deținerea de competențe profesionale în raport cu proiectul;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • În cazul proiectelor care prevăd investiții în sectorul pomicol se vor avea în vedere condițiile de eligibilitate specifice sectorului în conformitate cu fișa intervenției dedicate pe sectorul pomicol cu excepția celei referitoare la dimensiunea economică;
 • În cazul proiectelor care propun procesare/condiționare/depozitare minim 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/condiționării/depozitarii trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art.74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021,iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:
  a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10%
  și
  b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.

 

Investiții eligibile
Vor fi sprijinite investițiile corporale legate de:

 • construcții (noi și/sau modernizări), inclusiv spații protejate pentru culturile agricole, cu dotările și utilitățile necesare desfășurării activității agricole și/sau facilitățile de condiționare și/sau depozitare a produselor agricole obținute la nivel de fermă a căror capacitate se va corela cu capacitatea de producție a fermei;
 • investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul de fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • achiziția, inclusiv prin leasing de utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv cele utilizate pentru obținerea bazei furajere) și echipamente performante, inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
 • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • inființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă, ca și componentă secundară;
 • echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
 • utilajele și echipamente pentru producerea și/sau distribuirea furajelor ca hrană pentru animale din fermă;
 • utilizarea soluțiilor digitale pentru practicarea agriculturii de precizie;
 • înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • investiții noi cât și modernizarea echipamentelor pentru irigații la nivel de fermă doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, hidrotermală, geotermală etc), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții,
 • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului).

 

Investiții în active necorporale pentru:

 • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc.

 

Valoare maximă a sprijinului public va fi 200.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și nu va depăși:

 • 80% din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii fermieri;
 • 65% din costurile eligibile în cazul celorlalte categorii de beneficiari.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro