Ai nevoie de un sfat? Discută cu un consultant +40.731.536.459

Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS ÎN VEDEREA TRANZIȚIEI CĂTRE ECONOMIA CIRCULARĂ

Schemă de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară

Schema de ajutor de minimis își propune să sprijine întreprinderile în vederea stimulării realizării unor investiții și a unor categorii de activități în vederea tranziției către economia circulară.

 

Beneficiari eligibili – IMM, Firme mari, ONG-uri ce desfășoară activități în sectoarele de activitate eligibile.

 

Sectoare de activitate eligibile
CAEN
11 – Fabricarea băuturilor
12 – Fabricarea produselor din tutun
13 – Fabricarea produselor textile
14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15 – Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și
încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor
din paie și din alte materiale vegetale împletite
17 – Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
19 – Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
20 – Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
21 – Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
22 – Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24 – Industria metalurgică
25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
27 – Fabricarea echipamentelor electrice
28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
30 – Fabricarea altor mijloace de transport
31 – Fabricarea de mobilă
32 – Alte activități industriale
33 – Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
3831 – Demontarea/Dezasamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
14677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 – Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9524 – Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9525 – Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc

 

Categoriile de activități finanțate

 • transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare;
 • dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare;
 • înființarea și/sau dotarea și/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele și produsele rezultate din activități de economie circulară, precum și acreditarea acestora, după caz;
 • înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor în vederea reutilizării deșeurilor și reparării bunurilor;
 • extinderea activităților de reciclare a deșeurilor;
 • crearea unei platforme electronice, unice la nivel național, care pe baza informaților introduse de utilizatori face automat legătura între vânzător și cumpărător;
 • realizarea de centre de colectare și valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;
 • reciclarea/reutilizarea și/sau valorificarea deșeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deșeului din care provin;
 • modernizarea instalațiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră – denumite în continuare GES, cu cel puțin 30% mai mici, precum și reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanți în raport cu linia tehnologică existentă;
 • introducerea/extinderea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosință;
 • introducerea/extinderea producției de ambalaje care nu conțin plastic.

 

Cheltuieli eligibile
a) costurile investițiilor în active corporale (terenuri, utilaje, mașini echipamente, instalații tehnologice, construcții) și necorporale (brevete, licențe, know-how, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală)
b) costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma investiției realizate, după caz.

 

Suma maximă acordată unui beneficiar este 200.000 euro, suma minimă este echivalentul în lei a 15.000 euro.
Proiectele din cadrul schemei sunt finanțate în procent de 85% din cheltuielile eligibile.

 

Perioada de depunere 19 decembrie 2022 – 31 ianuarie 2023.

 

GRILA DE PUNCTAJ

Punctaj
Activitățile prevăzute lit d), e), g), h), j), k) 20 puncte
Activitățile prevăzute lit. c), f) 15 puncte
Activitatile prevăzute lit. a), b), i) 10 puncte
Număr locuri de muncă create 5 puncte / loc de muncă creat (maxim 15 puncte)
Creșterea cantității de materie primă secundară 15 puncte
Creșterea gradului de reutilizare al produselor 10 puncte
Prelungirea duratei de viață a produselor 10 puncte
Scaderea emisiilor de CO2 pe lanțul valoric 5 puncte

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro