Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă DR-15 – INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE POMICOLE

DR-15 - Investiții în exploatațiile pomicole

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei intervenții este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.
Vor fi sprijinite inclusiv investițiile în condiționarea și/sau depozitarea, procesarea produselor pomicole la nivelul fermei.
Investițiile în unitățile de procesare de la nivelul fermelor pomicole vor fi eligibile doar ca și componentă secundară în cadrul proiectului, domeniu în care România a avut tradiție și potențial.
De asemenea, susţinerea acţiunilor de marketing şi de îmbunătățire a planificării strategice a afacerilor și a managementului resurselor conduc la creșterea eficienței economice și a productivității

 

Principii privind selecția proiectelor

 • Principiul înființării de plantații, pepiniere și sau reconversiei de plantații pomicole;
 • Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene pentru o investiție similară prin intermediul PNDR 2014-2020;
 • Principiul investițiilor în plantațiile care promovează patrimoniul genetic pomicol (soiuri cu rezistență genetică la boli și dăunători);
 • Maturitatea financiară a solicitantului;
 • Principiul apartenenței la o formă asociativă;
 • Principiul proprietății;
 • Principiul utilizării soluțiilor digitale și/sau operațiuni legate de agricultura de precizie.

 

Beneficiari

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

 

Condiții de eligibilitate

 • Solicitantul trebui să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economica a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
 • În cazul proiectelor de procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele pomicole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării, trebuie să provină din exploatația pomicolă proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze, doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
 • Pentru pepiniere solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4000 SO, iar suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere;
 • Solicitantul trebuie să prezinte proiectul tehnic avizat în conformitate cu legislația națională;
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei, doar ca o componenta secundară, acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art.74 din Regulamentul nr. 2115/2021

 

Investiții eligibile
În cadrul acestei intervenții sunt vizate investiții corporale, legate de:

 • Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă);
 • Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Producerea şi utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fara ca solicitantul să fie prosumator;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;
 • Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului;

 

Investiții în active necorporale pentru:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc.

 

Valoarea sprijinului public – maximum 1 500 000 Euro/proiect, cu excepția acelor proiecte care propun achiziția de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși: 65% din costurile eligibile.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro