Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă DR-16 – INVESTIȚII ÎN SECTORUL LEGUME ȘI/SAU CARTOFI

DR-16 - Investiții în sectorul legume și/sau cartofi

Această intervenție vizează investițiile corporale și necorporale necesare obținerii producției primare de legume și/sau cartofi.
Totodată, în cadrul acestei intervenții se au în vedere investiții pentru condiționarea și/sau depozitarea, procesarea produselor agricole obținute la nivelul fermei, inclusiv comercializarea acestora în vederea creșterea valorii adăugate.

 

Beneficiari eligibili

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

 

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
 • În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare, minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
 • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art.74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021

 

Investiții eligibile
În cadrul acestei intervenții sunt vizate investiții corporale, legate de:

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea exploatațiilor de legume/cartofi, inclusiv prin investiții în spații protejate și dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă) specifice legumiculturii și cartofilor;
 • Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
 • Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;
 • Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, ca ocomponentă secundară a proiectului.

 

Investiții în active necorporale pentru:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute etc.

 

Valoarea sprijinului public – maximum 2.000.000 euro/proiect cu excepția acelor proiecte care propun simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300.000 euro/proiect, respectiv de maximum 500.000 euro/proiect în cazul utilajelor pentru cartofi achiziționate de formele asociative.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși: – 65% din costurile eligibile.

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro