Urmăriţi-ne:

Fabrica de consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă MĂSURI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MARI SI IMM-URI PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Măsuri De Eficiență Energetică pentru Întreprinderi Mari si Imm-Uri prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Pentru realizarea scopului programului prin măsurile de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie sunt sprijinite investiții în înlocuirea echipamentelor, retehnologizarea/modernizarea și realizare a investițiilor în monitorizarea și optimizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, cu impact direct în eficientizarea proceselor tehnologice și realizarea unor economii considerabile de energie la nivelul întreprinderilor, utilizarea energiei produse din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, precum și reducerea intensității energetice si a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Granturile au valoarea minimă de 50.000 euro și respectiv valoarea maximă de 500.000 euro, cu excepția celor acordate în baza schemei de minimis, unde valoarea maximă este de 200.000 euro.

 

Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului
Intreprinderile Mari si IMM-urile care îndeplinesc cumulativ:

 • a fost înființat până la data de 31.12.2021 inclusiv;
 • asigura sustenabilitatea proiectului pe o perioada de minimum 5 ani după expirarea duratei de implemnetare;
 • dispune de cofinanțare proprie;
 • nu este întreprindere în dificultate;
 • a avut minim 1 angajat în anul 2021;
 • prezintă documente doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie/folosință pentru imobilul în care se implementează proiectul;
 • dețin cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obigatoriu, sau a energiei termice;
 • prezinta o analiza energetică;
 • investiția determină o scădere a consumului energetic de minim 10%;
 • desfășoară activitate de producție/prestări servicii.

 

Investiții eligibile

 

a) Investiții în măsuri de eficiență energetică și reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțile anexe
Cheltuieli eligibilie în cadrul acestei categorii:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii industriale/servicii (cu excepția clădirilor administrative) și construcțiilor anexe și a clădirilor/construcții care sunt destinate activităților de producție/servicii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;
 • activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, cum ar fi: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea / repararea / modernizarea / montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade, lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
 • modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente.

 

b) Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor

 • achiziționarea/realizarea/modernizarea de sisteme de energie care conțin echipamente/utilaje/dotări specifice pentru obținerea de energie din surse regenerabile necesare consumului propriu;
 • realizarea/achiziționarea/modernizarea de capacități de producție noi/existente pentru obținerea de energie din surse regenerabile necesare consumurilor de energie proprii, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului, inclusiv prin achiziția de echipamente/utilaje/dotări specifice;
 • realizarea/achiziționarea/modernizarea de unități/capacități de cogenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare din surse regenerabile destinate consumului propriu al întreprinderilor.

 

c) Investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare/trigenerare existente sau noi, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie – destinate consumului propriu

 • realizarea de unități de cogenerare/trigenerare noi pentru obținerea în cogenerare de energie termică și electrică din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului;
 • modernizarea/reabilitarea/creșterea puterii instalate pentru unitățile de cogenerare/trigenerare care obțin energie termică și electrică din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului;
 • achiziționarea de echipamente/utilaje/tehnologii/dotări specifice pentru obținerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile (cu excepția biomasei) necesare consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului.

 

d) Investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor

 • achiziționarea și implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul întreprinderii, respectiv instalații/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi, cu scopul de reducere imediată și pe termen scurt a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare și cuantificare a potențialului de reducere a consumului de energie și pentru maximizarea eficienței măsurilor de creștere a eficienței energetice ce pot fi aplicate ulterior;
 • achiziția/modernizarea/reabilitarea de echipamente/utilaje/tehnologii/dotări independente care fac parte din activitatea de producție/servicii și contribuie la reducerea consumului de energie și respectiv la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

 

Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții includ:

 1. reducerea consumului de energie (RCE): TEP/an;
 2. valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (VSER): [Euro/kW instalat];
 3. reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES): 𝑡 𝐶𝑂2 ;
 4. modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020, [%];
 5. rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 [%].

Pentru EVALUARE GRATUITĂ completează formularul de mai jos:

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro