Urmăriţi-ne:

Fabrica de Consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă HG 807 / 2014 – Schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor

HG 807 / 2014 - Schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor

Schema de ajutor de stat HG 807 / 2014 are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la +40.731.536.459 sau pe e-mail contact@nullfdc.ro.

 

Perioada de depunere: 15 IUNIE – 26 IULIE (Cererile de finanțare se depun în sesiune de 30 zile, anunțate public cu minim 30 zile.)

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 – 2028 în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

 

Solicitanți eligibili schema de ajutor de stat HG807 / 2014:

IMM-uri și întreprinderi mari, nou înființate (înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care a desfășurat/nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii) sau existente (care desfăşoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi de la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare)

 

Valoare investiție: 

Minim 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milioane EUR
✓ Valoarea investiției = cheltuiala eligibilă + cheltuiala neeligibila – T.V.A.
✓ Ajutor financiar nerambursabil: Intensitatea ajutorului de stat variază între 30% și 60% în funcție de regiunea de dezvoltare.

Bugetul anual mediu al schemei HG 807/2014 este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro.

 

Cheltuieli eligibile schema de ajutor de stat HG807 /2014:

Active corporale
a. cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii ( doar subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect cf. HG nr. 907/2016)
b. instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi, clasificate cf. HG 2139/2004

c. chiria aferentă construcției pentru investiția inițială – valoarea maximă eligibilă 22 lei/mp/lună- pentru perioada realizării planului de investiții* • Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puțin pe perioada realizării planului de investiții și 5 ani după finalizarea acestuia, cu posibilitatea de prelungire a valabilității cu încă 2 ani

Active necorporale – licențe, brevete, know-how sau alte drepturi de autor – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției

 

Cheltuieli neeligibile schema de ajutor de stat HG807 /2014:
✓ Achiziția, modernizarea și reabilitarea de construcții
✓ Achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc.
Cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor

 

Condiții de eligibilitate schema de ajutor de stat HG807 /2014
▪ nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
▪ nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
▪ nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare
▪ nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul

Pentru întreprinderile cu activitate:
▪ au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât unu în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
▪ au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;

Pentru întreprinderi noi:
▪ au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 500.000 lei – pentru firme noi înființate;
▪ nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior depunerii cererii pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.
▪ realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;

 

Vezi LISTA SECTOARELOR DE ACTIVITATE pentru care se acordă ajutoare de stat

SOLICITĂ EVALUARE GRATUITĂ pentru HG 807 / 2014

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!

Telefon +40.731.536.459, e-mail contact@nullfdc.ro