Urmăriţi-ne:

Fabrica de consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SUBMĂSURA 16.4 și SUBMĂSURA 16.4a – „Cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”

SUBMĂSURA 16.4 și SUBMĂSURA 16.4a - „Cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”

Termen de depunere: a doua jumătate a lunii august

 

Beneficiarii sunt parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier, un grup sau o organizație de producători/ cooperative care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol:
• Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică);
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Organizații neguvernamentale;
• Autorități publice;
• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.
! Nu este necesar ca fermierii/partenerii sa fie din aceleași UAT-uri.

Rate de sprijin:
Valoarea maximă a sprijinului este de 250.000 de euro.

Buget alocat:

16.4 – 40 mil euro
16.4a – 10 mil euro

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
! *În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri (4.2 sau /4.2a), atunci costurile sunt acoperite din sub-măsurile 16.4 și 16.4a, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4/16.4.a.

 

Condiții minime obligatorii:
• Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
• Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
• Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse;
• Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare sau finalizat;
• Dacă proiectul se referă la piețe locale bazate exclusiv pe lanțuri scurte se vor lua în considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanțurilor scurte iar dacă piața locală nu este bazată doar pe lanțuri scurte atunci se vor lua în considerare caracteristicile obligatorii ale piețelor locale.

 

Investiții eligibile:
În procent de 100%
• Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing ;
• Costurile de funcţionare a cooperării:

◦ Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurnă), legate de activitățile parteneriatului, conform legislației naționale;
◦ Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de secretariat etc.);
◦ Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.

• Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare ca și activitate secundară:

◦ Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;

• Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.
• Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect;
• Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului.

În procent de 70%
• Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului:

◦ concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lanțului scurt/pieței locale,
◦ creare/achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile);

• Investiții în construcții aferente activității de producție, procesare și/comercializare (modernizare, construcție), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect;
• Aplicații software adecvate activității descrise în proiect.

Solicită consultanță completând formularul de mai jos!