Urmăriţi-ne:

Fabrica de consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SUBMĂSURA 4.2 – „Investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”

SUBMĂSURA 4.2 - „Investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”

Termen de depunere: septembrie 2021

 

Beneficiarii sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari), cooperativele, grupurile și organizațiile de producători încadrate în următoarele categorii: PFA (persoană fizică autorizată), ÎI (Întreprindere individuală), ÎF (Întreprinderi familiale), SNC (Societate în nume colectiv), SCS (Societate în comandită simplă), SA (Societate pe acţiuni), SCA (Societate în comandită pe acţiuni), SRL(Societate cu răspundere limitată), Cooperative agricole, Societăți cooperative, Grupurile și organizațiile de producători (care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole).

 

Rate de sprijin:
• Întreprinderi micro și mici
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile:
800.000 euro / proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei ;
600.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții.

• Întreprinderi mijlocii
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile:
1.200.000 euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei;
1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții.

• Întreprinderi mari și forme asociative
1.500.000 euro pentru investițiile noi permise în cadrul fișei;
1.200.000 euro pentru celelalte investiții.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 pp pentru toate categoriile de mai sus în cazul investițiilor colective.

 

Investiții eligibile:
• Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de colectare, condiționare, depozitare în cazul investițiilor noi și de extindere/modernizare care vizează plantele proteaginoase cât și alte tipuri de produse;
• Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare;
• Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică;
• Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
• Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect;
• Cheltuieli pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.;
• Achiziţionarea, inclusiv în leasing (doar leasing financiar) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare;
• Cheltuieli generate de  îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde*  impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
• Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);
• Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazin la poarta unității (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), magazin on-line, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare;
• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute;
• Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării;
• Cheltuielile de consultanță – managementul proiectului.

 

Cheltuieli neeligibile:
• Producția de biocombustibili și peleți pentru comercializare;
• Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj;
• Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 și Programul Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023, cu modificările și completările ulterioare;.
• Procesarea produselor pescărești;
• Colectarea, condiționarea, procesarea, comercializarea exclusivă a fructelor și produselor din fructe;
• Procesarea și comercializarea produselor agricole finanțate în cadrul subprogramului pomicol, dacă din punct de vedere cantitativ, materia primă de bază majoritară (>50%) utilizată provine din sectorul pomicol, indiferent de acțiunile/operațiunile eligibile propuse în proiect.
• Investiții finanțate prin Programul Național Apicol 2017-2019 și Programul Național Apicol 2020-2022
• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
• cheltuieli cu achiziția de cap tractor;
• construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;
• spațiile ce deservesc activitatea generală a unității: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
• dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale;• achiziționarea de clădiri, terenuri construite și neconstruite;
• taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
• costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;

Solicită consultanță completând formularul de mai jos!