Urmăriţi-ne:

Fabrica de consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SUBMĂSURA 6.2 – „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”

SUBMĂSURA 6.2 - „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”

Sesiune depunere proiecte: 29 octombrie 2021 – 31 ianuarie 2022

Ghidul Solicitantului pentru submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” a fost publicat în 14 octombrie.

Solicitanți eligibili submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”:

• Fermierii sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA);
• Întreprindere individuală, întreprindere familială;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up).

 

Ajutor financiar submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”:
Sprijinul financiar este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării la valoarea de 70.000 de euro/proiect, în cazul activităților de producție.
Nu necesită contribuție proprie
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară (sumă fixă) și vor fi două tranșe de plată. Prima tranșă cuprinde 70% din valoarea grantului.

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 33 de luni de la încheierea contractului de finanțare și nu va depăși data de 31 decembrie 2025.
Monitorizarea proiectului: este de 3 ani de la data efectuării ultimei plăti de către finanțator.

 

Condiții de eligibilitate submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” :

Sediul social și punctul de lucru al solicitantului trebuie să fie situat în spațiul rural, iar activitatea propusă prin proiect să fie desfășurata în spațiul rural (la comune sau sate care aparțin de comune);

Firmele micro și mici atât cele existente cât și cele nou înființate trebuie să fie înregistrate la Registrul Comerțului;
Implementarea proiectului trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a ajutorului financiar;
Solicitantul trebuie să facă dovada comercializării activităților de producție sau de servicii, după realizarea investiției. Se va stabili un procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată. Acest obiectiv obligatoriu trebuie realizat până la depunerea celei de a doua tranșe de plată.

Nu se poate depune proiect dacă în cadrul firmei exista un cod CAEN care aduce venituri și se solicită finanțare pentru un cod CAEN asemănător;
Pentru firmele care au autorizate codurile CAEN propuse prin proiect la data depunerii cererii de finanțare, este necesar să se depună o declarație asumată prin semnătură de un expert contabil din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care solicită finanțare;
Solicitanții (firmele) care au asociați în alte firme și își desfășoară activitatea cu același cod CAEN autorizat ca cel propus prin proiect sau au coduri CAEN autorizate asemănătoare, nu sunt eligibili;
Nu se poate depune proiect dacă acționarii (ex: rude de gradul 1/soț/soție) din cadrul firmei solicitante, intenționează să depună proiect în aceeași sesiune de depunere sau au beneficiat de sprijin financiar prin submăsura 6.2 sau prin Măsura 19.
Acest sprijin financiar se poate solicita o singură dată.

 

Activități și cheltuieli eligibile submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”:

• Cheltuieli cu achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat;
• Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren + construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.
• Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate
• Achiziția de echipamente, instalații si utilaje noi
• Achiziția de echipamente de agrement (se pot utiliza numai in aria geografica descrisa in Planul de afaceri)

 

Domeniile finanțate submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”:
Activități de producție: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă în vederea comercializării (fabricarea de peleți), producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului, etc.

Activități turistice (structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local)

Servicii: medicale, sanitar-veterinare, reparații mașini, spălătorie auto, service auto, servicii în tehnologia informației și servicii informatice; alte servicii destinate populației din spațiul rural);

Activități meșteșugărești (ex activități de artizanat, și alte activități tradiționale non-agricole ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

 

Cheltuieli neeligibile:
• Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;
• Cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole.

 

PRAGURILE MINIME de selecție ale proiectelor sunt de 25 de puncte.

PRAGURILE DE CALITATE lunare pentru submăsura 6.2 sunt: 40 de puncte (29.10.2021– 29.11.2021), 30 de puncte (30.11.2021– 29.12.2021), 25 de puncte (30.12.2021 – 31.01.2022).

Solicită consultanţă completând formularul de mai jos!