Urmăriţi-ne:

Fabrica de consultanță

Consultanță pentru obținerea finanțărilor nerambursabile din fonduri europene, guvernamentale și alte surse

acasă SUBMĂSURA 6.4 – „Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole”

SUBMĂSURA 6.4 - „Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole”

Sesiune depunere proiecte: 02 noiembrie 2021 – 01 februarie 2022

Ghidul Solicitantului pentru submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” a fost publicat.

 

Solicitanți eligibili submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”:

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole-cu statut minim de PFA.
Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente sau nou înființate în spațiul rural.

Categorii de solicitanți eligibili: PFA, Întreprindere Individuală, Întreprinderi familiale, SRL, SA, Cooperativă Agricolă, Societate Agricolă.

 

Ajutor financiar submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”:
Minim 10.000 de euro/proiect-maxim 200.000 de euro/proiect
Contribuție proprie: 30% pentru activități de servicii
Contribuție proprie 10% pentru activități de producție

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani pentru proiecte care prevăd investiții cu construcții si doi ani pentru proiecte care includ achiziții simple de bunuri/ utilaje, instalații echipamente și dotări noi, de mijloace de transport specializate.
Perioada de monitorizare a proiectului: 5 ani de la data efectuării ultimei plăti de către finanțator.

 

Domeniile finanțate submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”:
• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
• Fabricarea de peleți și brichete din biomasă
• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
• Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
• Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
• Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;

 

Condiții de eligibilitate submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”:

Sediul social si punctul de lucru/punctele de lucru unde se realizează investiția pentru care se solicita finanțare trebuie să fie situate în spațiul rural;
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;
Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură (domeniile finanțate menționate mai sus);
Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate;
Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR;

 

Activități și cheltuieli eligibile submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”:

– Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor (Nu va mai fi permisă înființarea de agropensiuni).
-Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
-Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
-Construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
-Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
-Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
-Mijloace de transport, printre care: ambulanțe umane și veterinare, autospecială pentru salubrizare, mașina cu cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime, autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat), mașina de măturat carosabilul, auto betonieră, autovidanjă, agerment (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
-Ambarcațiuni: bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele, hidrobiciclete, bărca cu motor, bărca cu vele şi motor pentru turiști etc.
-Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole
-Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Cheltuielile de consultanţă pentru managementul proiectului vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.
-Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții-montaj.

 

Cheltuieli neeligibile:
-Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;
-Cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole;
-Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
– Achiziționarea de terenuri construite si neconstruite;
-Tva-ul pentru firmele plătitoare de TVA.

 

PRAGURILE MINIME de selecție ale proiectelor sunt de 25 de puncte.

Pragurile de calitate lunare pentru submăsura 6.4 sunt: 60 de puncte (02.11.2021– 01.12.2021), 50 de puncte (02.12.2021 – 01.01.2022), 25 puncte (02.01.2022 – 01.02.2022).

Solicită consultanţă completând formularul de mai jos!